Powróć do: Unia Europejska

Projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Blachownia" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

projekt 

PROJEKT

WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY – GMINA BLACHOWNIA

Nr WND-RPSL.11.01.06-24-00B4/22

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego


Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Poddziałanie: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Łączna wartość projektu – 26 470,00 PLN
Wkład własny – 2 647,00 PLN
Dofinansowanie -  23 823,00 w tym:

Środki UE – 22 499,50 PLN
Budżet Państwa – 1 323,50 PLN

Czas realizacji projektu – 21.03.2022 r. – 31.03.2023 r.

Beneficjent: Gmina Blachownia

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni 

Cel i zadania

Celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji uczniów z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Projekt skierowany do uczniów z Ukrainy uczących się w Szkole Podstawowej       nr 1, dla której organem prowadzącym jest Gmina Blachownia. W celu stworzenia odpowiednich warunków kształcenia uczniów przybyłych z Ukrainy w ramach zadania 1 i 2 zostanie zakupiony sprzęt (laptopy), który  będzie wykorzystywany podczas zajęć z uczniami z Ukrainy oraz urządzenie wielofunkcyjne, które zapewni uczniom dostępność materiałów edukacyjnych. Zostanie również zakupione doposażenie sal, które  przyczyni się do zapewnienia odpowiednich bezpiecznych i higienicznych warunków nauki tym uczniom. 

W ramach projektu dla uczniów z Ukrainy, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni zostaną zakupione 3 laptopy i urządzenie wielofunkcyjne oraz 9 ławek dwuosobowych i 18 krzeseł.