Gmina Blachownia
Powróć do: Dla Mieszkańca

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia 
do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie: 

- niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
- uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
- dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Urząd Miejski w Blachowni powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

- bezpłatnego zorganizowanego transportu zbiorowego i opieki  realizowanego przez przewoźnika 
lub

- indywidualnego transportu realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.
TRANSPORT ZBIOROWY 

Rodzice zainteresowani bezpłatnym zorganizowanym dowozem dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej powinni złożyć następujące dokumenty:

1)   wniosek 

2)   aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia (do wglądu),

3)   zaświadczenie o przyjęciu do placówki,

4)   oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem organizacji bezpłatnego zorganizowanego dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Blachownia do przedszkola, szkoły lub placówki, aby umożliwić realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (dotyczy organizacji bezpłatnego dowozu ucznia) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w kolejnym roku szkolnym, ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września oraz zastosowania procedury zamówień publicznych i zaplanowania wydatków na ten cel. Dowożenie organizowane jest na rok szkolny.

Załączniki:

1.        wzór wniosku w sprawie transportu zorganizowanego

2.        Regulamin organizacji bezpłatnego zorganizowanego dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Blachownia do przedszkola, szkoły lub placówki, aby umożliwić realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wraz z oświadczeniem

TRANSPORT INDYWIDUALNY 

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta Blachowni na rok szkolny (wzór umowy). 

Rodzice zainteresowani indywidualnym  dowozem dziecka niepełnosprawnego powinni złożyć następujące dokumenty:

1)     wniosek 

2)     aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia (do wglądu),

3)     zaświadczenie o przyjęciu do szkoły,

4)     oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w trakcie dowozu do placówki oświatowej,

5)     polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) –  (do wglądu)

6)     dowód rejestracyjny pojazdu – (do wglądu) 

Załączniki:

1.        wzór wniosku w sprawie transportu samochodem prywatnym 

2.        wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w trakcie dowozu do placówki oświatowej 

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia.

 

Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna ustalona jest jako iloczyn liczby dni dowozu do placówki w danym miesiącu rozliczeniowym oraz kosztu dziennego wyliczonego zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe tj.:

 

Dzienny Koszt = (a-b) •c

gdzie:

a  –  liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem

 b –  liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeliby nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit a

c –  stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu określona w Uchwale nr 311/LVII/2022 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 30 listopada 2022 r. Obowiązujące od 17 stycznia 2023 roku stawki za 1 km przebiegu wynoszą odpowiednio dla samochodu osobowego:

a)      o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł

b)      o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.


Osoba zajmująca się dowozem dzieci niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Blachowni:

– Jolanta Kowalik tel. 34 3270.409 wew. 131, e-mail: oswiata@blachownia.pl

Pliki do pobrania:

Wzór umowy.docx
Format: docx, 25.93 kB
Wzór oświadczenia o opiece nad dzieckiem.docx
Format: docx, 14.1 kB
Wniosek transport zorganizowany.docx
Format: docx, 27.11 kB
Wniosek transport prywatny.docx
Format: docx, 28.93 kB