Cel Projektu

Blachownia, Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska
Projekt   Cel Projektu   Kontakt   Linki   Galeria

 

 

 Celem ogólnym wskazanym w niniejszym projekcie jest wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej na obszarze rewitalizowanym. Realizacja celu ogólnego przyczyni się do realizacji celu głównego. Celem głównym projektu jest: Ożywienie obszaru rewitalizacji w Blachowni poprzez modernizację budynków zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 15 i 16 na cele społeczno-kulturalne. Wynikające z niego cele szczegółowe w obszarze przestrzennofunkcjonalnym to: 1.Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizowanym. 2.Zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W obszarze społecznym celami szczegółowymi są: 1. Aktywizacja i integracja społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni). 2.Zwiększony dostęp do usług społeczno- edukacyjnych. 3.Zwiększenie poziomu działań realizowanych przez podmioty obecnie świadczące usługi społeczno-edukacyjne. 4. Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w życiu lokalnej społeczności, zwiększenie liczby organizacji pozarządowych. Niniejsze cele przyczynią się do realizacji celu działania 10.3 czyli kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Niniejszy projekt jest zgodny ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i przyczynia się do realizacji założonych w niej celów. Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego problemów i wyzwań oraz projekt jest zgodny z priorytetami, celami oraz działaniami wskazanymi w Strategii adekwatnymi do przedmiotu projektu, a także przedmiot projektu jest zgodny z planowanym zakresem wsparcia wskazanym w Strategii RIT. Projekt jest zgodny z celem 1 Strategii Poprawa poziomu życia i jakości mieszkańców Subregionu Północnego oraz Priorytetem B Subregion Północny obszarem równych szans, spójnym pod względem społecznym. Projekt wpisuje się w działanie Kształtowanie przestrzeni stref osadniczych i kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych.