Normalny rozmiar   Normalny rozmiar   Największy rozmiar   Wysoki kontrast

Tytuł projektu:
„Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia
Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni".

Nazwa beneficjenta: Gmina Blachownia


Źródło finansowania:
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
dla poddziałania: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

Okres realizacji: 2018-02-01 - 2019-09-30

NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.10.03.02-24-0372/17-009

Wartość projektu 5 196 054, 87 zł
Dofinansowanie: 3 590 279, 07 zł
w tym:
środki EFRR: 3 212 354, 95 zł
środki BP: 377 924, 12 zł

Opis projektu:
Projekt zakłada kompleksową przebudowę zdegradowanego budynku przy ul. Sienkiewicza 15 i 16
w celu ich adaptacji na potrzeby Centrum Aktywności Obywatelskiej.
Jednostka utworzona w oparciu o wytworzoną infrastrukturę świadczyć będzie darmowe usługi
dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Zakres projektu:
1) Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.
2) Roboty budowlane
( modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu
- utworzenie parkingów w tym stanowisk dla osób niepełnosprawnych ).
3) Nadzór inwestorski.
4) Promocja Projektu.

Zakres przebudowy: „Prażynka” Polega na rozbudowie, nadbudowie poddasza na cele biurowe
i budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza 15 w Blachowni.
Na parterze planuje się przebudowę i utworzenie 5 lokali z zapleczami socjalnymi w celu poprawy dostępności,
także dla osób niepełnosprawnych. Lokale handlowo-usługowe będą dostępne bezpośrednio z poziomu chodnika.
Na piętrze 5 pomieszczeń biurowych oraz toaletę damską z aneksem porządkowym
i toaletę męską, przez co konieczna jest nadbudowa budynku.

Ul. Sienkiewicza 16
Polega na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego
na funkcję usługowo-biurową z pomieszczeniami przeznaczonymi dla lokalnych stowarzyszeń
i organizacji oraz budowa parkingu na 10 miejsc postojowych przy ul. Sienkiewicza 16 w Blachowni.
Budynek zostanie przebudowany w środku, powstanie winda we wschodniej części budynku.
Nowe wejście do budynku od ul. Sienkiewicza, z fasadą szklaną
i schodami zewnętrznymi prowadzącymi na taras na ścianie wejściowej.
Powstaną udogodnienia dla os. niepełnosprawnych:
wydzielone miejsca postojowe, winda, wydzielone węzły sanitarne.