Normalny rozmiar   Normalny rozmiar   Największy rozmiar   Wysoki kontrast
Celem ogólnym wskazanym w niniejszym projekcie jest wzrost aktywności
i integracji społeczności lokalnej na obszarze rewitalizowanym.
Realizacja celu ogólnego przyczyni się do realizacji celu głównego.
Celem głównym projektu jest: Ożywienie obszaru rewitalizacji w Blachowni
poprzez modernizację budynków zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 15 i 16 na cele społeczno-kulturalne.
Wynikające z niego cele szczegółowe w obszarze przestrzennofunkcjonalnym to:
1.Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizowanym.
2.Zwiększenie efektywności energetycznej budynków.
W obszarze społecznym celami szczegółowymi są:
1. Aktywizacja i integracja społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym (seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni).
2.Zwiększony dostęp do usług społeczno- edukacyjnych.
3.Zwiększenie poziomu działań realizowanych przez podmioty obecnie świadczące usługi społeczno-edukacyjne.
4. Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w życiu lokalnej społeczności,
zwiększenie liczby organizacji pozarządowych. Niniejsze cele przyczynią się do realizacji celu działania 10.3 czyli kompleksowej
rewitalizacji zdegradowanych obszarów, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Niniejszy projekt jest zgodny ze Strategią Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
i przyczynia się do realizacji założonych w niej celów.
Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych
w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
problemów i wyzwań oraz projekt jest zgodny z priorytetami,
celami oraz działaniami wskazanymi w Strategii adekwatnymi do przedmiotu projektu,
a także przedmiot projektu jest zgodny z planowanym zakresem wsparcia wskazanym w Strategii RIT.
Projekt jest zgodny z celem 1 Strategii Poprawa poziomu życia i jakości mieszkańców
Subregionu Północnego oraz Priorytetem B Subregion Północny
obszarem równych szans, spójnym pod względem społecznym.
Projekt wpisuje się w działanie Kształtowanie przestrzeni stref osadniczych
i kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych.