Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr OR.0050.38.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku rozpoczął się konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom oraz wspierania i upowszechniania sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych w Gminie Blachownia określonych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Blachownia na rok 2019.

 

Poniżej przedstawiamy opis możliwych działań w ramach w/w konkursu:

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA SZTUKI, KULTURY OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Priorytetem współpracy Gminy Blachownia z podmiotami Programu w tym zakresie w 2019 roku jest wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców Gminy w działaniach kulturowych. Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie:

a) Organizowania lub uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego, tj. wystawach, warsztatach, plenerach malarskich, fotograficznych, koncertach, przeglądach, festiwalach, itp.,

b) Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w tym wspieranie amatorskich ruchów artystycznych, oraz pielęgnowanie folkloru.

Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości 22 000,00 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań podobnego rodzaju z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku stanowiła kwotę 20 000,00 zł.

 

ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I SPOŁECZNYM PATOLOGIOM

Obejmują pomoc i działalność profilaktyczną dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi. Priorytetem współpracy Gminy Blachownia z podmiotami Programu w tym zakresie w 2019 roku jest promocja wśród mieszkańców zdrowego stylu życia wolnego od nałogów:

a) organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

b) prowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie substancji psychoaktywnych

c)wspieranie utrzymania abstynencji poprzez prowadzenie klubów abstynenckich dla osób uzależnionych i współuzależnionych na terenie Gminy Blachownia

d) Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia jako alternatywy dla nałogu alkoholowego.

Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości 60 000,00 zł . Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań podobnego rodzaju z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom w 2018 roku stanowiła kwotę 43 000,00 zł.

Oferty można składać do dnia 21 lutego 2019 roku drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Blachowni.

Wszystkie stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Zarządzenie nr OR.0050.38.2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.38.2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.38.2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OR.0050.38.2019

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr OR.0050.38.2019

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr OR.0050.38.2019


Data publikacji: 04-02-2019