Wykonanie rekultywacji – odmulenia i zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu jest dofinansowane
w ramach Projektu „.Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
nr POIS.02.05.00-00-0103/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa
II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020Cel projektu

Celem projektu jest:
- odmulenie zbiornika wodnego w Blachowni
Zagospodarowanie przyległego do zbiornika otoczenia.


Planowane efekty:

1. Odmulenie dna zbiornika
Planuje się wykonanie  wykonanie następujących robót:
Przewiduje się konieczność hydrodynamicznego usunięcia ok. 100.000 m3 osadu o uwodnieniu ok. 90%,
w celu skutecznego oczyszczenia dna zbiornika z zalegających osadów dennych.
Materiałem usuwanym ze zbiornika są osady wraz z wodami nadosadowymi. Osady denne razem
z wodami nadosadowymi będą usuwane ze zbiornika przy pomocy specjalistycznego sprzętu, tzw. refulera.
Wydobyty i wstępnie odwodniony osad zostanie poddany procesowi dalszego odwodnienia na prasach,
geotubach lub wirówkach do pożądanej zawartości suchej masy ok. 20%,
a następnie zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zagospodarowanie otoczenia
Planuje się wykonanie  wykonanie następujących robót:
- Modernizacji układu nawierzchni parkingu przy ul. Wczasowej,
- Budowie ścieżki pieszo-rowerowej dookoła zbiornika wodnego ,
- Budowie mostków wzdłuż jeziora,
- Budowie wież widokowych,
- Montażu urządzeń parkowych takich jak: ławki, kosze oraz lampy solarne.
- Montażu dysz wodnych – fontann wraz z przyłączem elektrycznym
- Budowie i montażu pomostów stałych i pływających
- Remont kąpieliska i plaży
- Remont stanicy wodnej


Czas trwania projektu to listopad 2017 do września 2020 roku.
Wartość projektu wynosi 14.262.842,79
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 12.123.311,82zł