Celem projektu realizowanego na terenie gminy Blachownia jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie wychowania przedszkolnego. Grupę docelowa to: dzieci w liczbie 120 w wieku od 4 do 6 lat, w tym 6 latki – 42 dzieci (19 chł i 23 dz), 5 latki – 48 dzieci (24 chł i 24 dz), oraz 4 latki – 30 dzieci (16 chł i 14 dz) oraz 1 nauczycielka tej placówki. Zadania w projekcie to zajęcia dodatkowe o charakterze specjalistycznym, zajęcia stymulujące rozwój ruchowy a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. Wnioskodawca uwzględnił także uruchomienie oddziału integracyjnego, pracowni na potrzeby zajęć w metodzie integracji sensorycznej wraz z ich wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne. Zaplanowano też wydłużenie czasu pracy przedszkola i pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców oraz budowę podjazdu i remont łazienek dla niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.