Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych


NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.05.05.00-24-0519/17-002

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostki OSP Blachownia
w specjalistyczny sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, ubrań specjalistycznych,
nawigacji GPS, ubrań koszarowych, butów gumowych, butów strażacko-specjalistycznych,
hełmów oraz radiostacji. Dzięki zakupionemu sprzętowi zwiększy się potencjał służb ratowniczych
do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk.
Dodatkowo wzrośnie skuteczność ograniczenia skutków klęsk żywiołowych.


Wartość projektu wynosi 1 243 184,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 056 706,40 zł