Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT


NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.04.05.02-24-09G6/16-002

Opis projektu
Głównym problemem zdiagnozowanym na terenie Gminy są utrudnienia w korzystaniu z publicznego transportu miejskiego.
Problemami szczegółowymi są:
- ograniczone bezpieczeństwo poruszania się po Gminie,
- wysoka emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
- wysokie koszty utrzymania systemu oświetlenia ulicznego.
Do modernizacji przewidziano 1450 opraw oświetleniowych.
W efekcie realizacji inwestycji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 326,9 MWh/rok
Z kolei produktami projektu będą:
- Liczba zmodernizowanych energetycznie punktów oświetleniowych – 1512
Wartość projektu wynosi 2763717,01 zł
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2214436,12 zł