Lokalna Grupa Działania - ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z 7 marca 2007 r.O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" powstała w ramach Działania 2.7
"Pilotażowy Program Leader+" - Schemat I Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". W okresie od października 2005 roku do kwietnia 2006 roku realizowany był
"Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA". Na różnych etapach procesu tworzenia LGD odbywały się spotkania, w których brali udział przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. W efekcie została utworzona LGD i opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich.
LGD Zielony Wierzchołek Śląska przyjęła formę prawną stowarzyszenia. W dniu 30 stycznia 2006 r. w Kłobucku miało miejsce zebranie założycielskie, na którym obecnych było 50 osób wskazanych przez partnerów z trzech sektorów.
W dniu 25 marca 2006 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD Zielony Wierzchołek Śląska ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia. Przy wyborze członków Zarządu zadbano o zapewnienie równej reprezentacji dla obszarów wszystkich ośmiu gmin, jak również o spełnienie warunku obecności w Zarządzie minimum 40% kobiet i minimum 40% mężczyzn. Taki skład Zarządu jest między innymi wyrazem poparcia przez założycieli Stowarzyszenia idei równości kobiet i mężczyzn w zarządzaniu LGD. Na tym samym zebraniu powołano także Komisję Rewizyjną i Radę Programową Stowarzyszenia.
Przy tworzeniu partnerstwa na lata 2007-2013 zarówno w przypadku Zarządu, jak i Rady zadbano o zapewnienie w miarę równej reprezentacji dla ośmiu gmin, kobiet i mężczyzn oraz co najmniej 50% osób wskazanych przez partnerów społecznych i gospodarczych.

Charakterystyka członków LGD
LGD zrzesza 73 członków reprezentujących trzy sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny. W skład sektora społecznego wchodzą: stowarzyszenia oraz osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym: rolnicy.
Na sektor gospodarczy składają się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W skład sektora publicznego wchodzi 8 gmin z obszaru LGD, powiat kłobucki oraz szkoła podstawowa.

SEKTOR PUBLICZNY
Gmina Kłobuck
Gmina Przystajń
Gmina Popów
Gmina Opatów
Gmina Krzepice
Gmina Panki
Gmina Lipie
Gmina Wręczyca Wielka
Gmina Blachownia

Stowarzyszenie LGD Zielony Wierzchołek Śląska pozostaje otwarte na nowych członków, którzy zainteresowani są działalnością na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Nowymi członkami Stowarzyszenia mogą być podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze, osoby fizyczne i osoby prawne.
Członkami mogą być m.in. przedsiębiorcy, rolnicy, osoby reprezentujące niesformalizowane grupy społeczne, takie jak koła gospodyń wiejskich, koła zainteresowań, grupy inicjatywne mieszkańców, Rady Sołeckie.
Członkiem LGD może zostać osoba, jeśli złoży pisemną deklarację członkowską. Nowych członków przyjmuje Zarząd.
Regulacje odnośnie przyjmowania nowych członków zawarte są w Statucie LGD. Do współpracy i członkowstwa w LGD będą zachęcane nowe podmioty i osoby, poprzez stronę internetową, wydawnictwa oraz organizowane imprezy, szkolenia.

Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji
Większość członków LGD oraz podmiotów delegujących swoich przedstawicieli do Rady LGD Zielony Wierzchołek Śląska ma doświadczenie w realizacji projektów realizowanych na terenach obszarów wiejskich. Doświadczenie w realizacji projektów działania LEADER partnerzy LGD zdobyli przy wdrażaniu projektów w ramach Leader + na obszarze gmin Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Przystajń, Popów, Wręczyca Wielka.
W ramach SPO Pilotażowy Program Leader+ Schemat II LGD realizowała projekt pt. "Rozwój i promocja ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA w oparciu o lokalne produkty oraz zasoby naturalne i kulturowe".
W czasie jego realizacji projektu przeprowadzono 12 szkoleń, 4 warsztaty, 2 wyjazdy studyjne oraz szereg działań informacyjno promocyjnych. W zorganizowanych spotkaniach szkoleniowych wzięło udział 720 osób. Ponadto zrealizowano następujące zadania:
1/.Imprezy kulturalno-promocyjne:
- Targi Produktów Lokalnych Zielonego Wierzchołka Śląska w Kłobucku
- Pierwszy Szczyt Gospodarczy w Lipiu,
- Przegląd orkiestr i zespołów artystycznych we Wręczycy Wielkiej,
- Dni Długoszowskie w Kłobucku - współorganizacja ze Stowarzyszeniem "Wieniawa" z Kłobucka

2/. Wydawnictwa:
- Przewodnik po Ziemi Kłobuckiej, prof. Jerzy Hereźniak,
- Folder produktów lokalnych,
- Kwartalnik Atrakcje ZWŚ

3/. Opracowania i analizy:
- Diagnoza i program promocji produktów lokalnych - dr G. Russak,
- Koncepcja zagospodarowania rzeki Liswarty i jej dopływów
Projekt realizowano w okresie od kwietnia 2007 do kwietnia 2008 r. Budżet wynosił 422 822 zł.
Działalność pozostałych organizacji i osób fizycznych z sektora społeczno-gospodarczego związana jest z celami LSR. Członkowie społeczni mogą pochwalić się realizacją wielu projektów, dofinansowywanych ze środków i funduszy różnych instytucji i organizacji, w tym ze środków UE.
Największe doświadczenie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE posiada sektor publiczny.
Jednostki samorządu terytorialnego mają na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów i programów współfinansowanych ze środków UE - z funduszu SAPARD, funduszy strukturalnych w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W 3 gminach tworzących LGD realizowano Program "Odnowa Wsi".
Realizowane prze członków LGD projekty obejmują bardzo różne dziedziny, zarówno zgodne z działaniami w Osi 3 i 4 PROW 2007-2013 jak i inne projekty zrealizowane na obszarach wiejskich.
Z Sektorowego Programu Operacyjnego na lata 2004-2006 realizowane były projekty w ramach:
- "Różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej"
- "Odnowa wsi"

Z zakresu rozwoju obszarów wiejskich zrealizowano projekty:
1/. Inwestycje w gospodarstwach rolnych (SPO 2004-2006)
2/. Wsparcie gospodarstw niskotowarowych (PROW 2004-2006)
3/. Budowa kanalizacji i oczyszczalni (SAPARD)
4/. Budowa kanalizacji - (FAOW)

Opis przedsięwzięć
1. Przedsięwzięcie: Wsparcie przedsiębiorczości Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu szczegółowego nr 1 - Wzmacnianie konkurencyjności lokalnych produktów i celu nr 2 - Kreowanie nowych działalności gospodarczych poprzez wspieranie potencjału przedsiębiorczości i zaradności mieszkańców obszaru.
Zakres projektów:
- tworzenie nowych i modernizacja istniejących przedsiębiorstw różnych branż
- wspólne działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne, udział w targach itp)
- szkolenia specjalistyczne

2. Przedsięwzięcie: Aktywny wypoczynek na Zielonym Wierzchołku Śląska Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 - Kreowanie nowych działalności gospodarczych poprzez wspieranie potencjału przedsiębiorczości i zaradności mieszkańców obszaru i celu nr 3 - Wspieranie rozwoju funkcji turystycznej obszaru w oparciu o zasoby środowiska naturalnego, produkt lokalny, ofertę kulturalną i zaplecze sportowo-rekreacyjne.

Zakres projektów:
- tworzenie nowych i modernizacja istniejących gospodarstw agroturystycznych
- utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne
- zagospodarowanie akwenów wodnych
- budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej
- zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi, miejsc spotkań mieszkańców i turystów
- zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach
- wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i turystycznych
- budowa i modernizacja małej architektury
- działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne - rajdy, udział w targach turystycznych itp.
- organizacja imprez sportowo-turystycznych

3. Przedsięwzięcie: Modernizacja i przygotowanie infrastruktury sportowo-kulturalnej
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 - Wspieranie rozwoju funkcji turystycznej obszaru w oparciu o zasoby środowiska naturalnego, produkt lokalny, ofertę kulturalną i zaplecze sportowo-rekreacyjne.
Zakres projektów:
- budowa i modernizacja obiektów kulturalnych
- budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych
- budowa i modernizacja placów zabaw

4. Przedsięwzięcie: Szlaki turystyczne
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 - Wspieranie rozwoju funkcji turystycznej obszaru w oparciu o zasoby środowiska naturalnego, produkt lokalny, ofertę kulturalną i zaplecze sportowo-rekreacyjne.
Zakres projektów:
- budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej
- zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi
- zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach
- wytyczenie i oznakowanie tras i szlaków turystycznych
- wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych
- budowa i modernizacja małej architektury
- działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne - rajdy, udział w tragach turystycznych itp.)

5. Przedsięwzięcie "Uczmy się i bawmy"
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 - Wspieranie rozwoju funkcji turystycznej obszaru w oparciu o zasoby środowiska naturalnego, produkt lokalny, ofertę kulturalną i zaplecze sportowo-rekreacyjne.
Zakres projektów:
- organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz sportowych
- szkolenia i warsztaty

6. Przedsięwzięcie: Pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego i historycznego ziemi kłobuckiej Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu szczegółowego nr 4 - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego i historycznego terenu.
Zakres projektów:
- odnowa zabytków
- zakup strojów i instrumentów dla zespołów folklorystycznych i artystycznych
- tworzenie muzeów i izb pamięci, izb regionalnych
- kultywowanie tradycji i starych zawodów
- działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy edukacyjno-kulturalne)

OKREŚLENIE MISJI LGD

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka oraz Blachownia.
Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla terenu działania Stowarzyszenia,
2) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia,
3) promocja obszarów wiejskich położonych na terenie gmin,
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach.

Do celów Stowarzyszenia należy ponadto działalność w zakresie:
1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
3) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
5) wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
6) wspieranie ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7) wspierania procesu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR

LSR będzie wdrażana głównie poprzez operacje realizowane przez - Beneficjentów Osi 3 i Osi 4 PROW. Podstawowe warunki wsparcia finansowego tych projektów określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Informowanie o LSR Jednym z warunków sprawnego procesu wdrażania LSR będzie odpowiednia akcja informacyjno-promocyjna wśród potencjalnych Beneficjentów. Do promocji LSR oraz poinformowania mieszkańców, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw działających na obszarze LGD o możliwościach przedstawiania projektów dla realizacji LSR, wykorzystane zostaną następujące środki oraz nośniki promocji i informacji:
- Ulotki
- Plakaty
- Informacje w gablotach Urzędów Gmin
- Gazety lokalne
- Strona internetowa LGD oraz strony internetowe powiatu i Urzędów Gmin z terenu LGD

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska
Informacja zostanie skierowana do ogółu mieszkańców, instytucji publicznych - urzędów gmin, szkół, ośrodków kultury, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, szczególnie do tych, którzy swoją działalnością mogą przyczynić się do osiągnięcia celów LSR - przedsiębiorstw i organizacji branży turystycznej oraz instytucji zajmujących się promocją przedsiębiorczości, organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży itp. W gminach odbywać się będą spotkania informacyjne.
Na podstawie rozpoznanych potrzeb organizowane będą szkolenia nt. przygotowania wniosków do poszczególnych działań i pisania projektów.
Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych zostanie przeprowadzana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 30.05.2000).

Aktualizacja LSR Strategia będzie aktualizowana będzie co roku przed złożeniem kolejnego wniosku o finansowanie LSR na rok następny tj. do końca września danego roku.
W celu aktualizacji zbierane będą Karty projektów, podobnie jak miało to miejsce przy opracowaniu LSR, co pozwoli na rozpoznanie aktualnych w danym momencie potrzeb różnych Beneficjentów w zakresie realizacji projektów.
Po zebraniu Kart projektów odbywać sie będą spotkania ogólne i w ramach zespołów roboczych w celu określenia rodzajów projektów i budżetu na kolejny rok.
W trakcie spotkań analizowane będą wyniki ewaluacji wewnętrznej i na jej podstawie weryfikowane będą zarówno przedsięwzięcia, jak i cele szczegółowe LSR.
Aktualizacji w trybie całej LSR podlegają także kryteria oceny projektów.
Zaktualizowana LSR przyjmowana będzie przez Walne Zebranie Członków LGD.
PLIKI DO POBRANIA
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lokalna Grupa Działania ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA
Odnowa i Rozwój Wsi
Małe Projekty
Program LEADER
LINKI
Lokalna Grupa Działania Zielony Wierzchołek Śląska