KOLEJNY WNIOSEK EUROPEJSKI ZŁOŻONY
Gmina Blachownia złożyła kolejny projekt aplikacyjny o nazwie "CYFROWA BLACHOWNIA" – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych do konkursu nr RPSL.02.01.00-12.01-24-010/15 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II Cyfrowe Śląskie – Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Maksymalne dofinansowanie projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt gminy Blachownia będzie realizowany przez okres 24 miesięcy od dnia 01.04.2016 roku i obejmuje proponowanym zakresem następujące rodzaje działań merytorycznych:
1. Elektronizację procesu Konsultacji społecznych.
2. Uruchomienie systemu komunikacji mobilnej na linii Obywatel – Urząd – Rada Miejska – Sołectwa.
3. Uruchomienie e - usług finansowych.
4. Organizacja specjalistycznych szkoleń informatycznych.
5. Wdrożenie e – usług publicznych dla Urzędu.

Łączna wartość projektu wynosi blisko 1,5 mln zł.
Urząd Miejski w Blachowni 29.09.2015