BLACHOWNIA NA DOBREJ DRODZE PO EUROPEJSKIE PIENIĄDZE
Konsekwentnie uzupełniając swoje zobowiązania – Burmistrz Sylwia Szymańska w sposób szczególny dba o pełne wykorzystanie szans Blachowni w wyścigu po europejskie środki.

Tak jak informowaliśmy wcześniej w lipcu br. rozpoczęły się pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy większości szkół w naszej gminie. Obejmie on 631 uczniów, którzy podnosić będą swoje kompetencje i umiejętności w ramach 29 zadań edukacyjnych. Szkoły otrzymać mają bogate wsparcie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Łączna wartość projektu wynosi blisko 800 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2016r. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Blachownia po raz pierwszy skutecznie wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskami o doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów klas, w których uczą się dzieci niepełnosprawne. W sumie, w roku bieżącym, trafi na te cele dodatkowo prawie 50 tys. zł.

W zakresie zadań społecznych Gmina Blachownia, wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, przygotowała wniosek dotyczący wsparcia mieszkańców bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obejmuje on działania z zakresu podnoszenia kompetencji przydatnych na rynku pracy, szkolenia zawodowe, organizowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu oraz spotkania integracyjne i zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. W latach 2016-2017 przeznaczone zostanie na to przedsięwzięcie blisko 500 tys. zł. W następnym materiale poinformujemy szczegółowo o projektach inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych.
Urząd Miejski w Blachowni 14.09.2015