STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016
STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016
(ważniejsze informacje)


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
- UCHWAŁA NR 201/XXVIII/2005 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia,
- UCHWAŁA NR 25/IV/2006 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 201/XXVIII/2005 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia.

Uprawnieni:
1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Blachownia,
- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),
- uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Kryterium dochodowe:
Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie – art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rodzina:
w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć:
- rodzice lub inni opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletni uczniowie,
- dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

Miejsce składania wniosku:
Biuro Podawcze (pok. nr 1) w Urzędzie Miejskim w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia.
Dodatkowych informacji można uzyskać na I piętrze w pokoju nr 14 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7 do 15, w środę w godzinach od 7 do 18.

Termin składania wniosku:
Do dnia 15 września 2015 r. na rok szkolny 2015/2016, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2015 r.

Załączniki do wniosku:
Zaświadczenia o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca w którym wniosek jest składany:

1. zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach netto łącznie z innymi dochodami oprócz wartości świadczeń w naturze;
2. zaświadczenia lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
3. decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (wg załączonego druku);
5. postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
6. zaświadczenia o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji;
7. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości:
- przychodu,
- kosztów uzyskania przychodu,
- dochodów innych niż działalność gospodarcza,
- odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne,
- należnych zaliczek na podatek dochodowy,
- odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji jw. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.
Jeżeli natomiast podatnik nie prowadził działalności w poprzednim roku kalendarzowym, to na tą okoliczność przedkłada oświadczenie spisane pod odpowiedzialnością karną.
8. w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
9. inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione;
10. zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej;
11. wnioskodawca potwierdza na wniosku:
wielkość gospodarstwa rolnego w bieżącym roku,
wysokość otrzymywanych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, wysokość alimentów z funduszu alimentacyjnego) z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego” i obiadów,
wysokość dodatku mieszkaniowego.

Burmistrz Gminy – przyznaje, odmawia, cofa lub wstrzymuje stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej.
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
- świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:
- zakup podręczników – od czerwca 2015,
- pozostałe materiały szkolne od lipca 2015 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych,
- abonament internetowy – od września 2015 do czerwca 2016.

ZASIŁEK SZKOLNY
Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Blachowni ( ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, pokój nr 1) w terminie DO DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
- świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 106,00 złotych = 530 złotych). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w przypadku:
- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
- klęski żywiołowej,
- wydatków związanych z długotrwałą chorobą (długotrwały pobyt w szpitalu),
- innych, szczególnych okoliczności.
Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Blachownia,
- w rodzinie zaistniało wyżej wymienione zdarzenie.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem:
tel. 34 327 04 09


Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 22 w Blachowni, I piętro, pok. nr 14, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7 do 15, środa w godzinach od 7 do 18.
Urząd Miejski w Blachowni 19.08.2015
PLIKI DO POBRANIA
Informacja w formacie DOC
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego formacie DOC
Druk oświadczenia dla rodziców w formacie DOC
Katalog wydatków kwalifikowanych DOC
Opinia dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka w formacie DOC