Rządowy program pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna"
51 mln zł - tyle zaplanowano na realizację programu "Wyprawka Szkolna" w roku szkolnym 2015/2016.

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 450 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej - uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

- uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574zł;
- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
- uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Wnioski będzie można składać do dyrektorów szkół od 1 do 8 września 2015r.

Więcej informacji na stronach:
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl w zakładce - Finansowanie edukacji/Wyprawka szkolna

Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce - Programy i projekty edukacyjne/programy rządowe/Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna
Urząd Miejski w Blachowni 04.08.2015
PLIKI DO POBRANIA
Wniosek o przyznanie dofinansowania podręczników - format DOC