Absolutorium dla Burmistrza Blachowni
Na poniedziałkowej, IX sesji Rady Miejskiej jednym z najważniejszych punktów obrad było zapoznanie się radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem finansowym.

Burmistrz Blachowni - Sylwia Szymańska przekazała radnym i mieszkańcom szczegółową informację o stanie finansów gminnych w roku ubiegłym.

Pełny tekst wystąpienia Pani Burmistrz w załączonym materiale.

Rada Miejska w Blachowni - po zapoznaniu się z opiniami i wnioskami w tej sprawie - Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie (za głosowało 14 radnych) udzieliła Burmistrzowi Blachowni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Urząd Miejski w Blachowni 17.06.2015
PLIKI DO POBRANIA
Tekst wystąpienia Burmistrza Blachowni w formacie PDF