Program Aktywizacja i Integracja
Pomiędzy Urzędem Miejskim w Blachowni a Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie zadań pozwalających zintegrować pracę Urzędu Pracy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Blachowni, który dostrzega potrzebę tego typu działań na rzecz mieszkańców gminy Blachownia.

W ramach porozumienia już pierwszych 10 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z ustalonym przez Urząd Pracy III profilem pomocy, bierze udział w Programie Aktywizacja i Integracja realizowanym od maja do czerwca 2015 r. na terenie gminy Blachownia. Program obejmuje specjalistyczne poradnictwo grupowe w wymiarze 36 godzin oraz indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 4 godziny dla każdego uczestnika (m-nie). Dodatkowo, w ramach programu każdy uczestnik wypracuje 40 godzin m-nie prac społecznie użytecznych. Terenem planowanym do ich przeprowadzenia jest m.in. obszar wokół bloków przy ulicy Długiej w Łojkach.

Założenia Programu stwarzają doskonałą okazję do zapoczątkowania organizowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa. Już po pierwszych dniach zauważa się duże zaangażowanie Pani Sołtys Łojek jak też samych mieszkańców bloków przy ul. Długiej. Zachęcamy kolejnych mieszkańców do aktywnego włączenia się w prace porządkowe, aby poprawić warunki nie tylko estetyczne, ale i warunki bezpieczeństwa dzieci i rodzin zamieszkujących na terenie osiedla.

Za wszelką okazaną pomoc w trakcie realizacji PAI wszystkim serdecznie dziękujemy.
Joanna Tekiela - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni 22.05.2015