Program Senior-WIGOR
Gmina Blachownia podjęła działania mające na celu przystąpienie do programu wieloletniego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na lata 2015-2020 "Senior-WIGOR". Program ten zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu Dziennych Domów "Senior-WIGOR" przez jednostki samorządowe.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów "Senior-WIGOR", ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Podejmowane działania zmierzają do zapobiegania dezintegracji społecznej, jak i promowania idei aktywnego starzenia się.

Działalność bieżąca Dziennego Domu "Senior-WIGOR" polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego, oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Placówka działająca w formie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR" może obejmować w szczególności usługi:
o socjalne, w tym posiłek,
o edukacyjne,
o kulturalno-oświatowe,
o aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
o sportowo-rekreacyjne,
o aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
o terapii zajęciowej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
- wsparcia finansowego jednostek samorządu w zakresie realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,
- poprawy jakości życia seniorów,
- zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego,
- integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
- zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych.

Główne cele Programu:
Cel 1. Rozwój usług społecznych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości osób starszych;
Cel 2. Zapewnienie odpowiedniej opieki nad osobami o ograniczonej samodzielności poprzez rozwój usług opiekuńczych;
Cel 3. Opracowanie i wdrożenie systemu teleopieki oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii w ułatwieniu organizacji opieki dla osób starszych;
Cel 4. Stworzenie systemów wsparcia dla opiekunów nieformalnych, w szczególności na poziomie lokalnym.

Joanna Tekiela - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni 22.05.2015