Informacja o konkursach na realizację zadania publicznego dla Organizacji Pozarządowych
O G Ł O S Z E N I E
PIERWSZEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W GMINIE BLACHOWNIA W 2015 ROKU

DATA OGŁOSZENIA - 17 LUTEGO 2015 ROKU


Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.), Burmistrz Blachowni ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

I. RODZAJ ZADAŃ, WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ, INFORMACJA
O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W GMINIE
BLACHOWNIA W ROKU 2014 I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI


Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych w Gminie Blachownia określonych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Blachownia na rok 2015

A. ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Obejmują działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk oraz sekcji sportowych a także rozwój, modernizację i utrzymanie bazy sportowej.

Priorytetem współpracy w 2015 roku jest zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, w tym dla osób dorosłych, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie:

a) Uczestnictwa zawodników z klubów, ognisk i sekcji sportowych w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu regionalnym i krajowym;
b) Szkolenia w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych;
c) Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia a także Gminę Blachownia;
d) Utrzymania i przygotowania do rozgrywek bazy sportowej;
e) Wspieranie ogólnie dostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dorosłych - kobiet i mężczyzn oraz seniorów - osób tzw. złotego wieku.

Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości 130000,00 zł
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań podobnego rodzaju z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku stanowiła kwotę 131250,00 zł.

B. ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA SZTUKI, KULTURY OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Priorytetem współpracy Gminy Blachownia z podmiotami Programu w tym zakresie w 2015 roku jest wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze mieszkańców Gminy. Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie

a) Organizowania lub uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego, tj. wystawach, warsztatach, plenerach malarskich, fotograficznych, koncertach, przeglądach, festiwalach, itp.
b) Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w tym wspieranie amatorskich ruchów artystycznych, oraz pielęgnowanie folkloru

Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości
20000,00 zł
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań podobnego rodzaju z zakresu wspierania i upowszechniania sztuki, kultury ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku stanowiła kwotę 0,00 zł.

C. ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I SPOŁECZNYM PATOLOGIOM

Obejmują pomoc i działalność profilaktyczną do osób uzależnionych, ich rodzin oraz środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi.

Priorytetem współpracy Gminy Blachownia z podmiotami Programu w tym zakresie w 2015 roku jest promocja wśród mieszkańców zdrowego stylu życia wolnego od nałogów

a) organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
b) prowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie substancji psychoaktywnych

Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości
20000,00 zł
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań podobnego rodzaju z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom w 2014 roku stanowiła kwotę 34500,00 zł.


ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI
W RAMACH ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA
- TRYB POZAKONKURSOWY

DATA OGŁOSZENIA - 17 LUTEGO 2015 ROKU


Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości 30000,00 zł
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań podobnego rodzaju z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku stanowiła kwotę 0,00 zł.
Nabór ofert na realizacje zadania publicznego w trybie pozakonkursowym trwa od ogłoszenia powyższych zasad do 1 września 2015 roku
I. Ogólne zasady przyznawania dotacji w trybie pozakonkursowym

1. Niniejszy tryb postępowania opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późń. zm.) oraz o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25).

2. Dofinansowanie realizacji zadań odbywa się na podstawie umowy zawartej z podmiotem na realizację zadania wyłonionym w drodze trybu pozakonkursowego (tzw. małego grantu), który może być stosowany pod następującymi warunkami:
a) zgodnie z art. 3 ust. 1 działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późń. zm.); b) wysokość środków finansowych przyznanych w trybie pozakonkursowym z budżetu gminy w danym roku nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
c) okres realizacji zadania wynosi nie więcej niż 90 dni i musi się odbywać w roku budżetowym, czyli w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia danego roku;
d) kwota dotacji nie przekroczy: 10000,00 zł;
e) łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20000,00 zł.

3. Dofinansowane/finansowane będą przede wszystkim zadania publiczne, które mieszczą się w priorytetowych zadaniach publicznych, określonych w obowiązującym programie współpracy.

Szczegółowe informacja oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie www.blachownia.pl w zakładce - organizacje pozarządowe.

Urząd Miejski w Blachowni 19.02.2015
PLIKI DO POBRANIA I LINKI
O G Ł O S Z E N I E PIERWSZEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE BLACHOWNIA W 2015 ROKU
ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA - TRYB POZAKONKURSOWY
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
zalacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji konkursowej 2015
Ogłoszenia o działalności pożytku publicznego na stronie blachownia.pl
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Blachownia na stronie bip.blachownia.net.pl