Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Ważny krok w kanalizacji Cisia

WAŻNY KROK W KANALIZACJI CISIA

 

W fazę decydujących konkretów wkroczyły wcześniejsze zapowiedzi Burmistrz Blachowni- Sylwii Szymańskiej o całkowitym skanalizowaniu Sołectwa Cisie.

To co dawniej uważano za niemożliwe, staje się faktem wynikającym z konsekwentnej realizacji wizji- uzgodnionej z mieszkańcami – kompleksowej gospodarki wodno - kanalizacyjnej Gminy Blachownia.

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej (wraz ze stosownymi uzgodnieniami) kanalizacji sanitarnej z sięgaczami oraz przepompowni ścieków dla sołectwa Cisie.

Dodatkowo postępowanie objęło również podobny zakres dokumentów niezbędnych do wybudowania kanałów sanitarnych w dzielnicy Błaszczyki i ul. Nadrzecznej. To drugie zadanie umożliwia podłączenie sieci cisiańskiej do głównego kanału sanitarnego w celu odprowadzania ścieków do blachowniańskiej oczyszczalni.

Całość opisanej dokumentacji zostanie wykonana do końca bieżącego roku, a wartość tych prac wynosi blisko 111 tys. zł. W samym tylko Cisiu przewiduje się wykonanie prawie 8 km kanałów grawitacyjnych i tłocznych oraz 5 szt. pompowni. Natomiast w dzielnicy Błaszczyki planuje się budowę 2,5 km kanałów sanitarnych i 1 pompownie.

Zakres planowanych prac obejmuje również wybudowanie 1,5 km odcinka sieci sanitarnej w ciągu ulicy Nadrzecznej.

Łączne koszty tych zadań inwestycyjnych szacowane są wstępnie na 12 mln zł i przewidziane do współfinansowania ze środków europejskich w latach 2018-2021.


Data publikacji: 18-05-2017