Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

II Posiedzenie Rady Sportu w Blachowni

W środę 2 grudnia 2015 roku w Sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się II posiedzenie Rady Sportu w Blachowni, w którym udział wzięło wszyscy jej członkowie. Na posiedzeniu członkowie Rady zajęli się omówieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem sportu w naszej gminie, zaproponowanych w porządku obrad. Efektem posiedzenia było podjęcie kilku uchwał, które skierowane zostały do Burmistrza Blachowni a w dwóch przypadkach do organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy.

Pierwszy i jak się okazało najbardziej emocjonujący temat dyskusji poświęcony był zasadom oraz trybowi korzystania z gminnych obiektów sportowych przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie naszej gminy. Dyskusja w głównej mierze dotyczyła zarówno dostępności do obiektów sportowych oraz odpłatności za korzystanie z nich przez kluby i inne organizacje pozarządowe z naszej gminy. Po długiej i gorącej dyskusji Rada Sportu w Blachowni ustaliła wspólne stanowisko w którym zawnioskowała do Burmistrza Blachowni o przedstawienie propozycji alternatywnego finansowania korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni przez kluby i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Blachownia w ramach sportu dzieci i młodzieży. Ponadto sformułowana została prośba skierowana do klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Blachownia, które korzystając w ramach swej statutowej działalności z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni, o przedstawienie Radzie Sportu w Blachowni informacji, o planowanych potrzebach korzystania z obiektów sportowych OSiR w roku 2016. Członkowie Rady wspólnie uznali, że istnieje potrzeba stworzenia w gminie systemu korzystania z bazy sportowej w sposób jak najbardziej efektywny przy uwzględnieniu interesu klubów i innych organizacji pozarządowych oraz interesu gminy, która jest właścicielem infrastruktury sportowej i ponosi koszty związane z jej utrzymaniem.

Kolejną sprawą było omówienie zasad oraz terminów przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w szczególności w zakresie kultury fizycznej. Zdaniem przedstawicieli środowisk konkursy powinny odbywać się jak najwcześniej aby ich beneficjenci mogli zaraz na początku roku zaplanować swoje wydatki oraz prawidłowo funkcjonować w pierwszych miesiącach roku. Dyskusja zakończyła się wspólnym stanowiskiem w którym Rada zawnioskowała do Burmistrza Blachowni o ogłoszenie konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2016 w możliwie jak najszybszym terminie. Drugą prośbą był wniosek o wyodrębnienie środków przeznaczonych na finansowanie działalności klubów, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w ramach kultury fizycznej i sportu. Zdaniem wielu przedstawicieli środowisk sportowych wyodrębnienie środków na sport sprawi, że zasady przyznawania środków finansowych w ramach konkursów będą bardziej czytelne i sprawiedliwe.

W kolejnym punkcie dyskusji członkowie Rady zajęli się omówieniem i zaopiniowaniem projektu budżetu w zakresie planowanych wydatków na realizację zadań publicznych w roku 2016 rok. Członkowie Rady biorący udział w dyskusji stwierdzili, że oczekują iż w latach następnych ilość środków finansowych przeznaczonych na działalność klubów sportowych w Blachowni, a pochodzących z budżetu Gminy będzie większa. Ponieważ w dniu 15 listopada br. został już przedstawiony projekt budżetu w którym na dofinasowanie zadań publicznych przewidziana jest kwota 200 tys. zł. członkowie Rady uznali, że z odpowiednią uchwałą wnioskującą o zwiększenie środków finansowych na sport, a skierowaną do Burmistrza Blachowni, wystąpią w roku przyszłym, jak będą zbierane wnioski do budżetu na rok 2017.

Kolejnym punktem dyskusji było ustalenie kalendarza imprez sportowych w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem imprez odbywającym się pod patronatem Burmistrza Blachowni i Rady Miejskiej. Członkowie Rady przychylili się do tego, że istnieje taka konieczność zwracając przy tym uwagę, że nie wszystkie imprezy da się zaplanować z tak dużym wyprzedzeniem i trzeba to mieć na uwadze przy tworzeniu kalendarza. Chodzi tu głównie o rozgrywki ligowe zespołów oraz inne imprezy, których kalendarz nie jest tworzony z tak dużym wyprzedzeniem. Podsumowując dyskusję członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę w której proszą kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe, gimnazja, przedstawicieli sołectw z naszej Gminy oraz wszystkich mieszkańców planujących organizację imprez sportowych na terenie Gminy Blachownia o przedstawienie kalendarza planowanych imprez sportowych na rok 2016.

Następny punkt posiedzenia dotyczył konieczności oraz możliwości wsparcia wybitnych sportowców naszej gminy. W toku dyskusji członkowie Rady wyrazili opinię, że jest to dobry kierunek i jak najbardziej trzeba możliwie jak najszybciej opracować i zaproponować władzom naszej gminy konkretne rozwiązania w tym względzie. Z powodu zakresu tematu oraz konieczności przekonsultowania tego z ewentualnymi beneficjentami zaproponowanego programu wsparcia, członkowie Rady wypracowali wspólnie stanowisko że widzą potrzebę zainicjowania programu wspierania wybitnych sportowców zamieszkujących w Gminie Blachownia dlatego zagadnienie to będzie przedmiotem dalszych prac Rady Sportu.

Członkowie Rady zajęli się także omówieniem roli, zakresu obowiązków i działania Menagera Sportu. Rozpoczynając dyskusję Pan Marcin Mandryk Przewodniczący Rady Sportu poinformował, że celem zajęcia się sprawą jest konieczność wyjaśnienia zakresu obowiązków oraz przestrzeni działania Menagera Sportu w Blachowni, ponieważ z informacji jakie zostały przekazane do opinii publicznej Menager Sportu miał się zajmować miedzy innymi organizowaniem imprez sportowych na nowej hali. W tym temacie na samym wstępie Pan Jacek Chudy prezes OSiR wyjaśnił, że w strukturach spółki nie ma obecnie takiego stanowiska, ponieważ jakiś czas temu zostało ono przemianowane na Menagera Hali. Poinformował też, że obecnie stanowisko to ma inny zakres obowiązków niż było to w przypadku Mengera Sportu. W drodze dyskusji niektórzy członkowie Rady wyrazili opinię, że trzeba się zastanowić czy nie istnieje konieczność powołania osoby, która zajęłaby się koordynacją oraz organizowaniem życia sportowego na terenie naszej gminy we współpracy z klubami, szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy. Członkowie Rady uznali, że zajmą się tym tematem na następnych posiedzeniach w celu wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.

W przedostatnim omawianym temacie, który wraz z ostatnim tematem został wprowadzony do porządku obrad przed samym posiedzeniem, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wojciechowski przybliżył i przedstawił członkom Rady założenia Wojewódzkiego programurozwoju bazy sportowej. Wyjaśnił, że gmina może w ramach tego programu składać wnioski o dofinansowanie budowy nowych obiektów sportowych. Ponieważ termin składania wniosków mija 16 stycznia 2017 roku poprosił, aby Rada Sportu na najbliższych spotkaniach zaproponowała i zarekomendowała Burmistrzowi Blachowni konieczne do wykonania w najbliższych latach inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej. Członkowie Rady zobowiązali się, że na najbliższym spotkaniu przedstawią swoje propozycje w celu zajęcia stanowiska w tej sprawie.

W ostatnim temacie dyskusji Pan Dariusz Wojciechowski nawiązując do poprzedniego punktu poinformował, że obecnie realizowane jest przez Urząd Miejski przedsięwzięcie pt: „Krajobraz Miejski” w ramach którego warto zastanowić się i zaproponować budowę boisk trawiastych i innych tego typu obiektów, które mieściłby się w definicji programu. Podobnie jak w poprzednim punkcie członkowie Rady zobowiązali się, że na najbliższym spotkaniu przedstawią swoje propozycje w celu ich przedyskutowania i zajęcia wspólnego stanowiska.

Posiedzenie trwało ponad 4 godziny i obfitowało w bardzo wiele wniosków i propozycji. Dyskusja wykazała, że spraw związanych ze sportem do załatwienia i uregulowania jest niezliczona ilość. Potwierdza to zatem potrzebę istnienia Rady Sportu, która jako ciało doradcze może wnieść dużo dobrego dla mieszkańców naszej gminy. Jest to przede wszystkim odpowiedz na potrzebę środowiska sportowców, którzy od lat czuli niedosyt z powodu braku konsultacji władz naszej gminy w sprawach sportu.

Marcin Mandryk